#

realitas obiectiva

Nuže, žádnému z pojmů jako 'svět', 'vývoj', 'život', 'smysl', 'počátek' či 'vznik' nenáleží realitas obiectiva - žádný není objektivní kategorií. Nic z přirozeně jsoucího není totiž skutečné objektivně, tj. skutečné pro přesné vědění. Přitom přirozená zkušenost záleží právě na v těchto přirozených věcech, dějích, příbězích, událostech přetvořených ve znalosti, vědomosti, dovednosti. K nim však náleží i samo nabývání vědění - včetně toho objektivního, totiž vcházení pravdy, obeznámenosti se světem, se sebou samým.

Zdeněk Neubauer, O počátku, cestě a znamení časů, Úvahy o vědě a vědění